งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงชลลดา    มากมี
2. เด็กหญิงภัทรวดี    แก้วตา
3. เด็กหญิงนภาภรณ์    เชื้อสาย
1. นางจิณณ์ธนัญญา    นิธิกมลานันท์
2. นางวิไลรัตน์    ถายาธัชนันท์
2 โรงเรียนบ้านคลองกะชี พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงกรกนก    สุขสาด
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ช่างกล่อม
3. เด็กหญิงสุธิมา    ทองทรัพย์
1. นางสาวกนกกาญจน์    บัวอ่วม
2. นางสาวจารุวรรณ    หลงศักดิ์
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงกมลพัชร    สิงห์ชูโต
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    รอดเจริญ
3. เด็กหญิงพรฤดี    ไทยแสน
1. นายศุภกร    ทองสุขแก้ว
2. นายสายชล    เกิดแก้ว
4 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว เมืองฝาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ทับเอม
2. เด็กหญิงพิริยา    ปาโน
3. เด็กหญิงศิภาพร    คำมูล
1. นางบุหงา    ไชยสมบูรณ์
2. นางรุจิรา    สะโมทาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................