งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 005
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชัยมงคล    ภู่ปาน
2. เด็กชายนฤพล    วิยะปง
1. นางสาวรัตติยากร    อินป้อม
2. นายเอกพันธ์    อิ่มเอิบ
2 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กหญิงชลธิชา    โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    แสนหอม
1. นางสาวนิฤมล    ดาสี
2. นางรัตนา    ทนุชน
3 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กชายธงชัย    พูลบุญ
2. เด็กชายวีระชัย    อุดตัน
1. นางสาวนิศารัตน์    บุญรอด
2. นางสุวรรณา    สิงห์อรุณ
4 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. นางสาวชญานี    แก้วไพร
2. นางสาวสิรินญา    ทับชาวนา
1. นางสาวกัณฐมณี    นาคะหะ
2. นางสาวเมย์    แย้งจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................