งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 051
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ดวงแก้ว
2. เด็กชายธินภัทร    คำสุข
3. เด็กชายชัยกร    แก้วศล
4. เด็กชายภูริณัฐ    เมตตา
5. เด็กชายนราธิป    สารวัดถี
6. เด็กชายพิเชษฐชัย    เคน้ำอ่าง
1. นายธีรนันท์กรณ์    ทรัพย์เมือง
2. นายแสน    รุ่งเรือง
2 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตรอน1 1. เด็กชายเนติภูมิ    เกิดแสง
2. เด็กชายกิตติภูมิ    ทองคำสุขราช
3. เด็กชายกันต์กวี    สมทอง
4. เด็กชายวรัญญู    จิ๋วอยู่
5. เด็กชายพูลศักดิ์    นาพงษ์
6. เด็กชายปรเมษฐ์    แสงเสนา
1. นายปฐมพงศ์    แดงกองโค
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กชายเจตนิพัฒธ์    โม้เกิด
2. เด็กชายชนาธิศ    น้อนนคร
3. เด็กชายนิธิกร    คงเพ็ชร
4. เด็กชายทักษ์ดนัย    นนขุนทศ
5. เด็กชายปรัชญา    ธีระแนว
6. เด็กชายอธิเบศ    สาขา
1. นางวรรณภา    ชุ่มกลิ่น
4 โรงเรียนบ้านวังโป่ง เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธีระภัทร    โพธิ์ศรี
2. เด็กชายสุธิสาน    อ่วมบุญมี
3. เด็กชายธนพนธ์    สุตสม
4. เด็กชายภัทรธร    ชำกรม
5. เด็กชายบุญมี    ใบใผ่
6. เด็กชายกุลเดช    ทองเสม
1. นางสาวสุชาดา    กล่ำใย
2. นายเชาวฑิต    จารุชาต
5 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กชายวีรวิชญ์    ประจักษ์แจ้ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    กุมารแก้ว
3. เด็กชายวิษณุ    แสนปวง
4. เด็กชายพิชญุตม์    อนุสนท์
5. เด็กชายธนวัฒน์    บุตรศรีเพชร
6. เด็กชายสืบชัย    นามโนนเขวา
1. นายภูเบศ    ทอกทิ
2. นางสาวระวีวรรณ    ดีมูล
3. นายเกียรตินำชัย    ใจวงษ์
6 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม ไตรภาคี 1. เด็กชายธนากร    ป๊อกแป๊ก
2. เด็กชายปาราเมศ    สร้างไธสง
3. เด็กชายฐิติชัย    จุลทองสัย
4. เด็กชายศรศักดา    มูลเชื้อ
5. เด็กชายพรรษา    จุลทองสัย
6. เด็กชายนิธิกร    หิงสุวรรณ
1. นางจันทร์เพ็ญ    จุ้ยศิริ
2. นางสาวดวงกมล    คำน้อย
3. นายสุรพล    ทำนุพันธุ์
7 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายรัชตะ    ซาซง
2. เด็กชายระพีภัทร    สมภาค
3. เด็กหญิงศิริกัลยา    สุชัยสงค์
4. เด็กหญิงลักษิกา    เสียมี
5. เด็กชายรักชนก    วงษ์ตะวัน
6. เด็กชายวีรยา    ซาซง
1. นายชัชดล    ตลอดพงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรา    แย้มบัว
8 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กชายวรายุส    มั่นคง
2. เด็กชายอซิตะ    คงอินทร์
3. เด็กชายธราดล    จำปาสอน
4. เด็กชายนันทภพ    มั่นคง
5. เด็กชายธยาวัต    สังข์คำ
6. เด็กชายสุวรรณภูมิ    ม่วงทิม
1. นางนภัสนันท์    ภู่ระย้า
2. นางสาวพายุ    ใจหล้า
9 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายภาณุวัชร    คำสวน
2. เด็กชายจิรายุ    คำบาง
3. เด็กชายนพณัฐ    นุ่มมีชัย
4. เด็กชายกฤษฎากรณ์    ศุติณพรรณวัฒน์
5. เด็กชายรามิล    พัฒนสิริโยธิน
6. เด็กชายศรันย์ภัทร    มีมาสุข
1. นายชานนท์    กิ่งพวง
2. นายวิทยา    คำโอด
10 โรงเรียนบ้านปากคลอง พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงธิภาพร    กลิ่นตะกู
2. เด็กหญิงสุพัตรา    แก้วคง
3. เด็กหญิงนลพรรณ    น้อยนาค
4. เด็กหญิงอภิญญา    โคนกระโทก
5. เด็กหญิงธารนรี    แก้วกก
6. เด็กหญิงนภสร    ปิ่นจันทร์
1. นางสาวสมฤดี    จิววะสังข์
2. นางสุภาพร    มาประกอบ
3. นางสาวอนุสรา    ภู่ดัด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................