งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 006
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงยุพาพร    คำอ้าย
2. เด็กหญิงนิลาวัณย์    มีอินถา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เสมา
1. นางสาวกันยกา    มีทา
2. นายเกียรติศักดิ์    ตันแก้ว
2 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กชายณัฐภูมิ    วงศ์ใจ
2. เด็กชายวีรพงษ์    เที่ยงขันธ์
3. นายเอกภพ    สวนม่วง
1. นางจันทร์จิฬา    ศิริกุล
2. นางสาวผกามาศ    ยอดถา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................