งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง ตรอน1 1. เด็กชายจิรชัย    แสงเทียน
1. นางสาวเพียงขวัญ    สีนาคม
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กชายธัชกร    อยู่ดี
1. นางสาวสมพร    กะรัตน์
3 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายธนกฤต    คำมาก
1. นายการชัย    ประสิทธิ์ไทย
4 โรงเรียนบ้านท่าช้าง บ่อทอง 1. เด็กชายภูริชการต์    ทับทิมไสย
1. นางปรมพร    ทิพย์พรม
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายปุญญาพัฒน์    ยิ้มแย้ม
1. นายธีระพงษ์    ทัพอาจ
6 โรงเรียนวัดวังยาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายดนัยเทพ    บุญสว่าง
1. นางสาวณัฐวรรณ    เล็กอุทัย
7 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายณภัทร    แป้นเพ็ชร
1. นายนรโชค    ศรีพยอม
8 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายธนภูมิ    คำสวน
1. MissJoyc An    Asi De Chavez
9 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ พิชัยสงคราม 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ลาภเกิด
1. นางสาวศรัญญา    ตาพ่วง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................