งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กชายอนุวัฒน์    จันทร์วงษ์ษา
1. นางสาวสาวิตรี    บุญยพันธ์
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายธวัชชัย    มั่นอิ่ม
1. นายธนกร    จันทร์เส็ง
3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กชายจิรเมศ    จินดา
1. นายนรวีร์    นันธิ
4 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายพุฒิพล    เทียนมล
1. นายสุเทพ    ทำนุพันธ์
5 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กชายธีรภัทร    พระพลศรี
1. นางสาวชุติมา    บัตรมาก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................