งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภาวิณี    สังขมณี
1. นางสาววรวลัญช์    ขุนสุข
2 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงพิมลพัทธ์    หวันวงศ์
1. นางอาริษา    มาทำมา
3 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตรอน1 1. เด็กหญิงนันท์ลินี    ยิ้มมี
1. นางจิดาภา    ปันทะนันท์
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กหญิงชลิตา    ไชยชาญยุทธิ์
1. นางสาวสมพร    กะรัตน์
5 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงวราดา    คำมิ่ง
1. นางสาวอภิญญา    ไวกสิกรรม
6 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงณหฤทัย    กองโต
1. นางสาวสุรีพร    บุญมา
7 โรงเรียนบ้านท่าช้าง บ่อทอง 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    มากมา
1. นางปรมพร    ทิพย์พรม
8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กหญิงพัชริดา    แก้วสน
1. นางสาวสรินยา    ปันศรี
9 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงทิพาพร    มิ่งมงคล
1. นางพรศิริ    โหมดพันธ์
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    แก้วบุตรดี
1. นายธีระพงษ์    ทัพอาจ
11 โรงเรียนวัดวังยาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงพาทินธิดา    เทพคำ
1. นางสาวณัฐวรรณ    เล็กอุทัย
12 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงอภิชญา    ย้ายหน่าย
1. นายนรโชค    ศรีพยอม
13 โรงเรียนบ้านหาดทับยา พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงกฤตยา    ทองเทศ
1. นางสาวเยาวภรณ์    สมโภชน์
14 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    สุขก้อน
1. นางสาวชุติมา    บัตรมาก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................