งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตรอน1 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    เพ็ชรศิลา
1. นางจิดาภา    ปันทะนันท์
2 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงกษมา    มูลน้ำอ่าง
1. นางสาวสาวิตรี    บุญยพันธ์
3 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์    กระสาบ
1. นางสาวอภิญญา    ไวกสิกรรม
4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงพรชิตา    สีนวนดำ
1. นายการชัย    ประสิทธิ์ไทย
5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงมรกต    แสงทอง
1. นางณัฐกานต์    คงกะศรี
6 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงนราทิพย์    นะแก้ว
1. นายสุเทพ    ทำนุพันธ์
7 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงเพชรดา    น้อยสถิตย์
1. นางสาวอรทัย    ใจเยือกเย็น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................