งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 643
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กชายณัฐดนัย    คงเอม
2. เด็กหญิงพิชญาภา    แก้วดี
3. เด็กชายอดิศักดิ์    นาควิจิตร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    แก้วพันธ์อ่ำ
5. เด็กชายปัณณธร    จีนอยู่มั่น
6. เด็กชายภัทรกร    ชัชวาล
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล    เกตุทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์    เกตุทิม
3. นางสาวภัทรรัตน์    เสนาขันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................