งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กหญิงอิษฎา    ก่ำทอง
2. เด็กหญิงปาริชาติ    เจนดง
3. เด็กชายศุภกิจ    เคยเห็น
1. นายทนงศักดิ์    คำยา
2. นางวรรณาภรณ์    สาขา
2 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงลลิตา    อ่อนโอน
2. เด็กหญิงนฤมล    จันทา
3. เด็กหญิงศิริพรรณ    สีนวล
1. นางชุลีพร    มูลละ
2. นางทองคำ    เนียมจันทร์
3 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายสุรพงษ์    ชุมศรี
2. เด็กชายอณุชา    ทองสุข
3. เด็กหญิงนันทภัค    ดอกผึ้ง
1. นางสมบัติ    ทายิดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................