งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 007
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภรภัทร    เศวตบรรเจิด
1. นายปธเมศ    คำแย้ม
2 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี ตรอน3 1. เด็กหญิงชุติมน    ชินวงศ์
1. นางสาวณัฐรดี    ณิชารียากุล
3 โรงเรียนบ้านผักขวง ผักขวง 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์    ศรีคมขำ
1. นางสาววันวิสา    ทิแก้ว
4 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    หวังใจ
1. นางสมพิศ    แช่มช้อย
5 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภัททิยา    ตองมีทอง
1. นางนพวรรณ    แก้วมหานิล
6 โรงเรียนด่านแม่คำมัน พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กชายกฤษณะ    นาคบัว
1. นางตวงพร    ศรีวงษ์
7 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายดนุพล    เชื้อทองคำ
1. นางลัฐิกา    ผาบไชย
8 โรงเรียนภราดานุสรณ์ เอกชน 1. เด็กหญิงรัชฏิญาณ์    ปาเป็ง
1. นางวรรณภา    ศรีแก้ว
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงขวัญนรี    สุดชัยพร
1. นางสาวสกาวเดือน    ติ๊บอาจ
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงศุภิสรา    คำภักดี
1. นางนัยน์เนตร    มาติยา
11 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงปาณิสรา    แหลมผึ่ง
1. นางศรีวรรณ    ภูนวล
12 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กหญิงมาริษา    มิ่งรักษา
1. นางนงลักษณ์    สายกระจ่าง
13 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงนันท์ลินี    มาต้น
1. นางสุพิศ    สมศักดิ์
14 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ศรีสุวรรณ
1. นางสาวจิราภรณ์    ธนะปัทม์
15 โรงเรียนวัดคุ้งยาง เมืองฝาง 1. เด็กชายธีรธันต์    หรั่งเมือง
1. นางญาณิศา    คำพรม
16 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงชุติกมณต์    ทองคำดี
1. นางเกศรา    เพ็งด้วง
17 โรงเรียนบ้านท่าสัก ดารารัศมี 1. เด็กหญิงณัฐญาวดี    ทรัพย์เณร
1. นายพิทพงศ์    เดือนหงาย
18 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ดีลิ
1. นางหทัยคนึง    วิเศษคำ
19 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย พิชัยสงคราม 1. เด็กชายสุกฤษฎ์    แสงสว่าง
1. นางสาวอรชร    เกิดพูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................