งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ผักขวง 1. เด็กชายธนากร    อุดแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ตะตา
3. เด็กหญิงธิดามาศ    มีวังปลา
4. เด็กชายทักษ์ดนัย    มีแก้ว
5. เด็กชายกิตติพงษ์    วงษ์นรา
6. เด็กชายธนาวุฒิ    สุขก้อน
7. เด็กชายปฏิภาน    มีทา
8. เด็กหญิงสุพารักษ์    คำเทียน
9. เด็กหญิงอาภาภัทร    ฤทธิพล
10. เด็กหญิงปวีณา    ทองอินทร์
1. นางสาวสรรยา    เหี่ยวนา
2. นายสุชีพ    เจริญวนวิจิตร
3. นายอนุชา    ตาแก้ว
2 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงณิธิรัตน์    ชาวผาตั้ง
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์    รอดชาวนา
3. เด็กหญิงภาวิณี    คมด้วย
4. เด็กหญิงนภสร    แก้วส่ง
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ดีแท้
6. เด็กหญิงสุพัชรา    ทิพย์ลุ้ย
7. เด็กชายชัยชนะ    เนตรจ๋อย
8. เด็กชายณรงศักดิ์    ดีทา
9. เด็กหญิงดวงกมล    ธิมาจร
10. เด็กหญิงญาโนทัย    ศิริน้อย
1. นายนิรันต์    ผ่องใส
2. นางสาววิชุรีย์    วิริยานุกูล
3. นางสาวสายฝน    เกิดเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................