งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 708
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านท่าอวน ตรอน2 1. เด็กหญิงยัสมี    สาเมาะ
2. เด็กหญิงศิรีธร    เกตุวังแดง
3. เด็กหญิงชัญญานุข    แหน่งฮวบ
1. นางสาวจิราวรรณ    รุ่งทอง
2. นางณัฐชา    วงศ์ชัย
2 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงวรรณิพา    ศรีทะหา
2. เด็กหญิงปวริศา    เกิดทรัพย์
3. เด็กหญิงพิชญาภา    อ่อนอยู่
1. นางสาวพจนา    สิงห์ทอง
2. นางสาวสาหร่าย    เกิดสา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................