งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 071
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านท่าสัก ดารารัศมี 1. เด็กหญิงปิ่นมณี    เนตรจำนงค์
2. เด็กหญิงปวริศา    ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงประภาศิริ    เนตรจำนงค์
4. เด็กหญิงนุสราภรณ์    อินทร์แพรง
5. เด็กหญิงธัญชนก    เรืองแตง
6. เด็กหญิงทักษิกานต์    สว่างแก้ว
7. เด็กหญิงพรปิยะ    สุยะ
8. เด็กหญิงชญานันท์    แสงมณี
9. เด็กหญิงทศนวรรณ    มีรอด
10. เด็กหญิงพีรกานต์    พันตาแหวน
1. นางจิตรา    อาจศรี
2. นายบุญเสริม    อาจศรี
3. นางสาววาสนา    อู่แสนขัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................