งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 721
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวทัญญู    พรมสุวรรณ
1. นางโชษิตา    หล่ำทุ่ง
2 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    นำยศ
1. นายอาคม    วงษ์วรรณา
3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กชายวรัญญู    แดงด้วง
1. นายสรรค์นาท    รุ่งจรูญ
4 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงภคพร    ฤทธิเรืองศักดิ์
1. นางน้ำค้าง    คลังกรณ์
5 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กชายธีรพล    ลอยทอง
1. นางสาวชื่นกมล    กะไร
6 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................