งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 731
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปรเมษฐ์    หลากจิตร
1. นางยุพิน    กันยะมี
2 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    สิงห์สุโต
1. นางรัชนา    จาดเรือง
3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กชายวีรพัฒน์    พันธุพัฒน์
1. นายนรวีร์    นันธิ
4 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. นายสุทธิพัฒน์    วงษ์ทันท์
1. นายภัทรพล    อ่อนคง
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายพุทธจักร    แก้วเพ็ง
1. นางสาวอมรรัตน์    จงอยู่สุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................