งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 732
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ทวีแสง
1. นางอรัญญา    ขำวีระ
2 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    รัตนเสถียร
1. นายการชัย    ประสิทธิ์ไทย
3 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง 1. เด็กหญิงวรรณวลี    อินจันดี
1. นางรัชนา    จาดเรือง
4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กหญิงปราณปรียา    ทองคำเปลว
1. นางสาวสรินยา    ปันศรี
5 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงวริษา    คำนะ
1. นายสุเทพ    ทำนุพันธ์
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงอรพิมล    เฉยนก
1. นางสาวอมรรัตน์    จงอยู่สุข
7 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กหญิงศศิธร    วิใจโน
1. นางวันทนา    เกิดมั่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................