งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกัญญาพร    เชื้อสาย
2. เด็กหญิงเขมจิราพร    ห้องพ่วง
3. เด็กหญิงเอวิตา    หาญบัวคำ
1. นางจิณณ์ธนัญญา    นิธิกมลานันท์
2. นางวิไลรัตน์    ถายาธัชนันท์
2 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ เอกชน 1. เด็กหญิงโชติกา    สำราญจิตร
2. เด็กชายชนพัฒน์    อยู่มา
3. เด็กหญิงฐิตารีย์    เพ็ชรเอี่ยม
1. นายชยภัทร    มณีจำนงค์
2. นางอรวรรณ    มะตัน
3 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    มะทาล้อ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    โพธิ์จันทร์
3. เด็กหญิงชาลิสา    จ๋อยก้อม
1. นายธิรพันธ์    อินจันทร์
2. นางวาสนา    ปั้นจาด
4 โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    นามศรี
2. เด็กหญิงอัจฉราภา    บุญเพ็ชร
3. เด็กหญิงชาลิสา    บัวเข็ม
1. นางวารี    โล่ห์ประเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................