งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 736
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    เมืองดาน
1. นางสาววรวลัญช์    ขุนสุข
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงดวงแก้ว    สวัสดิรักษา
1. นางป้อมเพ็ชร    เกตุทิม
3 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ตรอน1 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    คำมีศรี
1. นางอัญชลี    นามโชติ
4 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) ตรอน3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อันทอง
1. นายรักทิพงษ์    วงค์ศิริ
5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สุขจันทร์
1. นายการชัย    ประสิทธิ์ไทย
6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง บ่อทอง 1. เด็กหญิงพัชราพันธ์    พรมรักษา
1. นางชาคริยา    อ่อนนิ่ม
7 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ปักตังลำภู
1. นางสาวพรทิพย์    คำแสน
8 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงบุญญิสา    ทองมิตร
1. นางสาวสมนึก    แก้วกุลศรี
9 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงพาทินธิดา    พิหูสูตร
1. นายชัยมงคล    มั่งคั่ง
10 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กหญิงภักดีพร    บางโม้
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล    เกตุทิม
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงกัญจนพร    ไกรลาศ
1. นายธีระพงษ์    ทัพอาจ
12 โรงเรียนสามัคยาราม นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงพัชรวลัย    แก้วประดิษฐ์
1. นางนันทนา    โพธิ์พงษ์
13 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว เมืองฝาง 1. เด็กหญิงปนัดดา    วงศ์ภักดี
1. นางทิพย์วิมล    สุรสอน
14 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์    เอี่ยมสวัสดิ์
1. นางหรรษา    ธูปทอง
15 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงวรัญญา    แช่มชื่น
1. นายพรรณิษา    เอี่ยมอ่อน
16 โรงเรียนบ้านดารา ดารารัศมี 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    แก้วสวาท
1. นายบัณฑิต    ทำนุพันธุ์
17 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงอรณิชา    แก้วบรรพต
1. นางวชิราภรณ์    เขตวิทย์
18 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงธนัญญา    โกมลบุณย์
1. นางสุทธรัตน์    สงคราม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................