งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 738
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ตรอน1 1. เด็กหญิงพิมญดา    ไพเรืองโสม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จีนหน่อ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    มุ่งรีกลาง
4. เด็กหญิงศิริวรรณ    ปูสารี
5. เด็กหญิงปัญญาพร    สุราฤทธิ์
6. เด็กหญิงธนภรณ์    สว่างวงษ์
7. เด็กหญิงกัลยรัตน์    สง่าชาติ
8. เด็กชายภานุวัฒน์    ศรีพิทักษ์
9. เด็กหญิงพิมชนก    กลางนอก
10. เด็กชายธรณ์เทพ    พากเพียร
1. นายจักราวุธ    แตงแก้ว
2. นางสาวนฤมล    ศรีจันทร์มาก
3. นายพัชรดนัย    แสนคำ
2 โรงเรียนจรัสศิลป์ เอกชน 1. เด็กหญิงวิชญาดา    ดำสอน
2. เด็กหญิงวรัธยา    อินทรเทศ
3. เด็กหญิงฐิตาภา    พิมพ์อุบล
4. เด็กหญิงปัญญาวีร์    จันทร์ชื่น
5. เด็กหญิงศิริพร    มาศรี
6. เด็กหญิงกมลพร    รอดภัย
7. เด็กหญิงชนิดาภา    วงค์ยิ้มใย
8. เด็กหญิงกมลลักษณ์    เกตุสุวรรณ
9. เด็กหญิงพิชามญธุ์    นาบำรุง
10. เด็กหญิงเบญญากร    โสมสิทธิ์
1. นางสาวนิ่มนวล    อินสุวรรณ์
2. นางสาวอรวรรณ    มีพ่วง
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    บับพิบูลย์
2. เด็กหญิงนิชานันท์    เนตรกุลชร
3. เด็กหญิงธมลวรรณ    สุทธิวรรณา
4. เด็กชายธีระศักดิ์    ยังอุ่น
5. เด็กหญิงธนัญญา    ภัคดีณรงค์
6. เด็กหญิงอรไพลิน    กลิ่นปาน
7. เด็กชายศุภสิน    ชูวงศ์
8. เด็กหญิงกริสรา    ผาสุข
9. เด็กชายพงศภัค    แผลงศร
10. เด็กชายสุภกิจ    อยู่ดี
1. นางสาวกรรธิการ์    เย็นใจมา
2. นางสาวสมหมาย    ลักษณะวิเชียร
3. นางสาวสุภารัตน์    อยู่หนู
4 โรงเรียนวัดโรงม้า พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงทิพปภา    ปัญญาโล
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ฮวดเกิด
3. เด็กหญิงสุชาดา    เทศสิน
4. เด็กหญิงภัทราพร    ภวันตุ
5. เด็กหญิงขนิษฐา    มาท้ายน้ำ
6. เด็กหญิงพิมมาราวดี    สุขวัฒน์
7. เด็กหญิงศิรภัสสร    พูลเกตุ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์    ภู่ดัด
9. เด็กหญิงธัญชนก    ปัญญาโล
10. เด็กหญิงณัฐณิชา    ฮวดเกิด
1. นางสาวกัลยา    ลิ้มวงศ์
2. นางรัฐมา    จาดศรี
3. นายอัครพล    บุญตั้ง
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงวรลัญช์    ศิริโภคารัตนา
2. เด็กหญิงนิภาศิริ    บุญสุ
3. เด็กหญิงอภิชญา    ชื่นบาน
4. เด็กหญิงเมธปิยา    คำบัว
5. เด็กหญิงยอดธีมา    คุณวุฒิ
6. เด็กหญิงวรัญญา    พิมสันต์
7. เด็กหญิงณัฎฐนันท์    เพ็ชรนิล
8. เด็กหญิงกรชนก    อัคราพิทักษ์
9. เด็กหญิงภูริชญา    เพ็ญนาดี
10. เด็กหญิงชรีย์รัศมิ์    เล็กวิไล
1. นางสาวศิริพร    มีนาค
2. นางสาวอารีรัตน์    นิทา
3. นายอิษฏ์เทพ    เลียวฤวรรณ์
6 โรงเรียนบ้านกองโค พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงสมฤทัย    โคเกิด
2. เด็กหญิงนันทิพร    อุปรี
3. เด็กหญิงปานตะวัน    แสงอรุณ
4. เด็กหญิงกันยรัตน์    ริดจูงพืช
5. เด็กหญิงวีรฐา    ทิพย์วงศ์
6. เด็กหญิงวรกานต์    มากเกย
7. เด็กหญิงนันทิตา    แก้วเขียว
8. เด็กหญิงอารีรัตน์    น้อยมี
9. เด็กหญิงพรนภา    ยามดี
10. เด็กหญิงบุญณิดา    ระยับสี
1. นางสาวกนกอร    แดงแม่พูล
2. นางสาวรัชนู    แสนสุข
3. นางสาวเสาวนีย์    ทองบาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................