งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 739
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงณัฐวดี    วิทยากุล
2. เด็กชายสินธุชา    ตันจ่าง
3. เด็กชายพงษ์รพี    ทั่งทอง
4. เด็กหญิงผุสดี    เหลืองอ่อน
5. เด็กหญิงปานชีวา    ดีมั่งมี
6. เด็กหญิงกุลธิดา    ภู่ดอก
7. เด็กหญิงอินทุกร    จินดาประทุม
8. เด็กหญิงธาริสา    ฉิมผูก
9. เด็กหญิงปารณีย์    อักษรไชย
10. เด็กหญิงตันหยง    อินทิม
1. นายถกลเกียรติ    ใหม่ตาจักร์
2. นางทองเพียร    โคเกิด
3. นางวันทนา    อู่ทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................