งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 740
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสุทธญาณ์    โคเกิด
2. เด็กหญิงญาณภัทร    จินะปัน
1. นางสาวทิศากร    สิริคุณาลัย
2. นางสาววิไลวรรณ    ปาลาศ
2 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตรอน1 1. เด็กหญิงนิชา    หลักคำ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ม่วงเอม
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ก้านพลู
3 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) ตรอน2 1. เด็กชายภัทรกร    แก้วยิ้ม
2. เด็กหญิงดารารัตน์    กุลทอง
1. นางกุลฉัตร    เชื้อจันทร์
2. นายประสิทธิ์    สานต๊ะ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กชายพันธนากรณ์    ขำคม
2. เด็กชายไกรสิทธิ์    ทิศหน่อ
1. นางสาววันวิสา    เนตรชัง
5 โรงเรียนบ้านผักขวง ผักขวง 1. เด็กชายศิริโชค    ครุฑเพชร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    จงใจรักษ์
1. นางสาวรุ่งฤทัย    ทองเณร
2. นางสาววันวิสา    ทิแก้ว
6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงปาฏลี    เกตตุโฉม
2. เด็กหญิงอทิตยา    ลิ้มมี
1. นางวาสนา    มณีนาค
2. นางสาวเบญจมาศ    โตนแห่ว
7 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กชายโชคทวี    ยังอุ่น
2. เด็กชายซัยฟุดดีน    นิยมเดชา
1. นางจันทนา    บุตรดา
2. นายเกียรตินำชัย    ใจวงษ์
8 โรงเรียนวัดห้องสูง ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงพิชชาภา    เล่ายี
2. เด็กชายสิทธิชัย    ศรีนวล
1. นางสาวพันณิดา    ด้วงท้วม
2. นายวีระ    แก้วทอง
9 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา    ขำฉา
2. เด็กหญิงปวัณรัตน์    อ่อนกลั่น
1. นางทองวัน    นันทภาณุวัฒน์
10 โรงเรียนด่านแม่คำมัน พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงณิชา    ทองอร่าม
2. เด็กหญิงอัมพิกา    ศรีพรม
1. นางสาวสุดารัตน์    สังข์เงิน
11 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ เอกชน 1. เด็กชายกฤษฐกร    เศวตนัย
2. เด็กหญิงอัจฉริยา    แปงการิยา
1. นางอุไรวรรณ    มณีศรี
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายธาวิน    เมฆหมอก
2. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา    กล่ำเจริญ
1. นายชยันต์    สินสกุล
2. นางสาววิมนมาศ    วงศ์วิเศษ
13 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายจุลศักดิ์    สุขศรีสันต์
2. เด็กหญิงพรพิมล    วงค์แสง
1. นางพัชรินทร์    ชำนาญ
2. นางวิลาลี    เมืองศรี
14 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    บุญมี
2. เด็กหญิงพนิตพร    อาสนะทอง
1. นางอัญชลี    เมืองก้อน
2. นายเฉลิมเกียรติ    ค้ำชู
15 โรงเรียนชายเขาวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงธนัชพร    คำยา
2. เด็กหญิงธิดาพร    พรมมินทร์
1. นางวราภรณ์    มีศิริพันธ์
2. นางศิริกาล    แก้วก่า
16 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายคิมทวัฒน์    มั่นเมือง
2. เด็กชายฐิติกร    ประโยตัง
1. นางจุรีรัตน์    รุ่งเรืองแสง
2. นายเอนก    รุ่งเรืองแสง
17 โรงเรียนวัดดอยแก้ว เมืองฝาง 1. เด็กชายอติวิชญ์    สายปิง
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    พุทธรักขิต
1. นายศุภวิชญ์    ทาต่อย
2. นางสาวสุวิมล    สุโน
18 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทองพืช
2. เด็กหญิงศิริวิภา    พลเหิม
1. นางสาวนลินี    มีสุข
2. นางสาววิไลรัตน์    บุญมีโพธิ์
19 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์    อร่ามรักษ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    ดวงปุ้ม
1. นางทองเพียร    โคเกิด
20 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงพัชราภา    โนรีวงศ์
2. เด็กหญิงสริตา    แตงก่อ
1. นางวารี    จักรน้ำอ่าง
2. นายสมพร    สุวรรณประภา
21 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง 1. เด็กหญิงนลาวัลย์    พุ่มดี
2. เด็กหญิงจิรวรรณ    นุ้ยดี
1. นางอุไร    ดีอุดม
22 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร    รอดภัย
2. เด็กหญิงณัฐสุดา    มั่งเรือง
1. นายชวลิต    ตันมา
23 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงศิรประภา    ดวงมาลา
2. เด็กหญิงภัทชราวดี    อ่อนขาว
1. นายทศพร    ทับศัพท์
2. นางสาวศิริพร    แก้วเบี่ยง
24 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายจักรภัทร    ดิษบรรจง
2. เด็กหญิงอุษาวดี    อินทร์สิทธิ์
1. นายชานนท์    กิ่งพวง
2. นายวิทยา    คำโอด
25 โรงเรียนบ้านกองโค พิชัยสงคราม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    ดีสาย
2. เด็กชายสุธาสิน    มาท้ายน้ำ
1. นายณัฐวุฒิ    เกิดเชื้อ
2. นายนพพร    กลิ่นเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................