งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 741
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนวัช    แสงสว่าง
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว    สีหนาท
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทนา    วันแว่น
2. นายภูมินทร์    ชนะโลก
2 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พิชัยสงคราม 1. นายบุญพิทักษ์    บุญหล่อ
2. นางสาวภัณฑิรา    ม่วงอ่วม
1. นายเชิดศักดิ์    สุขสาด
3 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กหญิงณัฐวิกา    ภู่กำจัด
2. เด็กหญิงศรีนภา    นึกไฉน
1. นางสาวกุลธิรัตน์    รุจาวดีธันยดล
2. นายสมนึก    พลฤทธิ์
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กชายภูพิทักษ์    สิทธิเจริญ
2. เด็กชายณัฐกานต์    อุตสาหพันธ์
1. นายธวัชชัย    บุตรแก้ว
2. นางสาวปวิชญ์ตรา    ยิ้มมี
5 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กชายธีระ    งามสง่า
2. เด็กชายนภัสกร    การจริงไพร
1. นางสาวธัญญพร    อ่องดา
2. นางสาวมนัสชนก    มณีจำนงค์
6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายนพรัตน์    อินทะเรืองรุ่ง
2. เด็กชายพีรวีส    นาโสก
1. นายทวี    สืบปันใจ
7 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง 1. เด็กหญิงณีรนุช    พรมขันตี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    ทองเหลือง
1. นางสาวสุชาวดี    ใจปวง
2. นายสุรชาติ    เกิดอ่วม
8 โรงเรียนนานกกก ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวลี    เหล้ากรม
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    กุลท้วม
1. นายรณงค์ชัย    ตุนาโป่ง
2. นางสาวสนธยา    ปรีดี
9 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงวันวิสา    สุขเพ็ง
2. เด็กหญิงอภิรดี    พันธ์แย้ม
1. นางอรวรรณ    ตาพา
10 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กชายทินกร    สีสุดโท
2. เด็กชายนพชัย    วัสสุวรรณ์
1. นางอัญชลี    เมืองก้อน
2. นายเฉลิมเกียรติ    ค้ำชู
11 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงธนัญชนก    บีพิมาย
2. เด็กหญิงวิภาดา    บุญจันเจือ
1. นางจุรีรัตน์    รุ่งเรืองแสง
2. นายเอนก    รุ่งเรืองแสง
12 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงชนาภัทร    เข็มทอง
2. เด็กหญิงทาริยา    รอดอยู่
1. นางสาวบุญรักษ์    จูมี
2. นางสาวอมรรัตน์    จงอยู่สุข
13 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงวิมล    ก้อนคำ
2. เด็กหญิงสุวิมล    ทองแตม
1. นายถกลเกียรติ    ใหม่ตาจักร์
14 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    สนอ่อง
2. เด็กชายชัยพร    อับนาค
1. นายชวลิต    ตันมา
15 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กชายธนพล    ดวงแก้ว
2. เด็กชายสุเมธ    โนนแย้ม
1. นายสุริยา    มาติดต่อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................