งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 755
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรวิชญ์    ปาลาศ
2. เด็กชายอนุพงศ์    ก้อนสะเทือน
3. เด็กชายกฤตมุข    ฤทธิแสง แสงวิจิตร
1. นางสาวนาตยา    พุ่มคำ
2. นางพิมพ์พิสุทธ์    สุทธหลวง
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายกานตพงศ์    บุญแจ้ง
2. เด็กชายอุกฤษฎ์    ตันติศุภรักษ์
3. เด็กชายประพฤติธรรม    อ่ำแจ้ง
1. นายฐิตพิพรรธน์    อินทรประดิษฐ์
2. นางสาวทิวาพร    เพ็ชรน่วม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................