งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 757
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกนกพล    พรมสุวรรณ
2. เด็กชายธนภัทร    เข็มเพ็ชร์
3. เด็กชายชุติพนธ์    อินฮุย
1. นางสาวฉัตรมณี    พรมรักษ์
2. นางสาวอภิชญา    เทียนไชย
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายชวกร    ไชยอิ่นคำ
2. เด็กชายปรวัฒน์    คล้ายชม
3. เด็กชายรวิพล    ประเสริฐ
1. นายฐิตพิพรรธน์    อินทรประดิษฐ์
2. นางสาวทิวาพร    เพ็ชรน่วม
3 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายธนดล    นะทะศิริ
2. เด็กชายเอกอรุณ    คำแก้ว
3. เด็กชายดำรงค์    ศรีเนตร
1. นางนุชนารถ    เกิดยิ้ม
2. นายพีรวัส     ทองตีฆา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................