งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 758
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เจริญผล
2. เด็กชายธันย์นพัต    ขัดเกลา
3. เด็กชายธนกร    คิ้มแหน
1. นายสมรัฐ    ศุภเจริญลาภ
2. นายเอกพันธ์    อิ่มเอิบ
2 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายธนพงษ์    เกษสถล
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายดุสิต    วันสอน
1. นายพงษ์ศักดิ์    อินงาม
2. นายโยธิน    แสนสุยะ
3 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายต้นตระการ    หวังเจริญเวทย์
2. เด็กชายเชิดชัย    ท้วมจันทร์
3. เด็กชายนัฐวุฒิ    นะทะศิริ
1. นางนุชนารถ    เกิดยิ้ม
2. นายพีรวัส     ทองตีฆา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................