งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 760
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปัณณวัฒน์    ทองกระสัน
1. นางศิริรัตน์    โหมดประดิษฐ์
2 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตรอน2 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    เกตุปั้น
1. นางสาวพีรภาว์    ลบช้าง
3 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี ตรอน3 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    ฉิมบรรเทิง
1. นางพนิดา    สุขเกษม
4 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงปานตะวัน    นันนิยงค์
1. นางวลีพร    ศรีทอง
5 โรงเรียนบ้านวังโป่ง เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวิทวัส    อัญชื่น
1. นางสาวสุชาดา    กล่ำใย
6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงอนุสรา    อุ้ยโสภา
1. นางพรรณพิมล    มีแก้วแกม
7 โรงเรียนบ้านท่าช้าง บ่อทอง 1. เด็กหญิงพันธ์ุทิพย์    อุดอิน
1. นางชาคริยา    อ่อนนิ่ม
8 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายศุภกิจ    ทองมี
1. นางวราลักษณ์    เชียงส่ง
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงนงนุช    มุขแฉล้ม
1. นางกิติมา    มะโน
10 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงเบญญาภา    แก้วพันธ์อ่ำ
1. นางปัทมา    รอดทั่ง
11 โรงเรียนจรัสศิลป์ เอกชน 1. เด็กหญิงพรพิมล    เสือจงภู
1. นายดำรงค์    ตุ้มพงค์
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงกานต์สินี    วิกรมประสิทธิ์
1. นางสาวเสาวภา    คิดดี
13 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงเกศินี    ครุธสี
1. นางวิลาลี    เมืองศรี
14 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กหญิงชนกนันท์    กลัดเจริญ
1. นางกนิษฐา    ท่ากระเบา
15 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    คำคุ้ม
1. นางนิทรา    รอดชำนาญ
16 โรงเรียนวัดวังยาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สมนึก
1. นางอัมพร    พันธุ์พิศาลสหกิจ
17 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว เมืองฝาง 1. เด็กหญิงกัญญพัชร    แพงษา
1. นางสาวปัทมา    จันทร์แก้ว
18 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายพิสิษฐ์    พูลพิชัย
1. นางสาวพรชนก    ศรีพิทักษ์
19 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    นุชเจ๊ก
1. นายทศพร    ตุ้ยเล็ก
20 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กชายอนุชา    ตรีพุฒ
1. นางจินตเนติ์    พริกศรี
21 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    สมสุด
1. นางสุคนธ์    แก่งศิริ
22 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    อุปรีพร้อม
1. นางวรรณิดา    รุ่งทอง
23 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงนภัสราวดี    ศรีเกตุ
1. นางสาวบุญบุษกร    รอดคง
24 โรงเรียนบ้านกองโค พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงนัฐชา    ศิริวรรณ์
1. นางเสาวนีย์    ปานเกิด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................