งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 761
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงมีนตรา    เขียวจันทร์แสง
1. นางสาวคัธมาทน์    คำบุญมา
2 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กชายวรวุฒิ    มีรส
1. นางสาวนภาพร    รุ่งเรือง
3 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    แหยมยาคง
1. นายปัญญา    เกิดยิ้ม
4 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงประภัศรา    อินทะรังสี
1. นางสาวกาญจนา    แสงเทียน
5 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงคณิศร    แสนรัตน์
1. นางณัฐกานต์    คำชม
6 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงการะเกตุ    บัวประชุม
1. นางสาวหรรษา    ภูมิประเทศ
7 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงธัญวรรณ    อินสิทธิ์
1. นางสาวจุฑามาศ    รุ่งเมือง
8 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงจิราพร    อุ่นแก้ว
1. นางสาวพรพิมล    คล้ายคง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................