งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 762
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสรัลชนา    ชัยเกิด
1. นายปธเมศ    คำแย้ม
2 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กหญิงวัฒชรินทร์    แดงทรัพย์
1. นางสาวธิดารัตน์    คำเวียง
3 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กชายณัฐภัทร    เด่นแสงทอง
1. นางสาวปาวิณี    เล็กคำด้วง
4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์    จีนังกุล
1. นางนิลวรรณ    พลอาสา
5 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิพร    สังเกตุใจ
1. นางสมพิศ    แช่มช้อย
6 โรงเรียนด่านแม่คำมัน พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงปานชนก    ฟักมี
1. นางตวงพร    ศรีวงษ์
7 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายคิมหันต์    วารินทร์
1. นางลัฐิกา    ผาบไชย
8 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กชายฑีฑายุ    วัฒนะกิจ
1. นางสาวปริยฉัตร    หัสคอนบุรี
9 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงเกศรา    คัดพันธ์
1. นางดวงเนตร    แขงามขำ
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายพสุ    จงอัจฉริยกุล
1. นางสาวจันทิมา    สังบัวแก้ว
11 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ไตรภาคี 1. เด็กชายชนะพล    เอี่ยมสะอาด
1. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ    นาคมี
12 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงฟ้าใส    ปรุเขตร์
1. นางศุภิอร    ใจวงษ์
13 โรงเรียนวัดคุ้งยาง เมืองฝาง 1. เด็กชายสุริยะ    แก้วศล
1. นางญาณิศา    คำพรม
14 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงนัฐลดา    บุตรเจริญ
1. นางสาวพรชนก    ศรีพิทักษ์
15 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายอภิวิชญ์    จงอยู่สุข
1. นางเกศรา    เพ็งด้วง
16 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงกัญจน์ชญา    เงือกน้ำ
1. นางวรรณิดา    รุ่งทอง
17 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงนุวดี    กันชูผล
1. นางหทัยคนึง    วิเศษคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................