งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 763
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ทองแถม
1. นางนฤมล    เรือนคำ
2 โรงเรียนบ้านไชยมงคล ตรอน3 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ    วันจิ๋ว
1. นายพงศธร    มาตราช
3 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงสุภัสสร    กันทะกุน
1. นางสาวปาวิณี    เล็กคำด้วง
4 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) บ่อทอง 1. เด็กหญิงพรรณวสา    รินนะศิริ
1. นางทิพาภรณ์    จักรน้ำอ่าง
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงปริตา    จำรัส
1. นางกิติมา    มะโน
6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา    อินทรีย์วงศ์
1. นางปรานอม    โตงิ้ว
7 โรงเรียนภราดานุสรณ์ เอกชน 1. เด็กหญิงธีรกานต์    แก้วใจ
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    กิจสวน
1. นางสาวนฤมล    เล็กคำด้วง
9 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงรุจิรา    เขียวจันทร์แสง
1. นางพนอ    คำลือ
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงจิรัชยา    พืชเนาวรัตน์
1. นางสาวอุบลวรรณ    สายทอง
11 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ไตรภาคี 1. เด็กหญิงน้ำเพชร    ฟองสัง
1. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ    นาคมี
12 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงวรรัตน์    เพ็งถา
1. นางสาวภัทชา    พิสุทธิ์เมธา
13 โรงเรียนสามัคคีวิทยา นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายพุฒิพงษ์    จ๋อยปา
1. นายฐปนพ    ฐปธีรสกุล
14 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กชายฉัตรชัย    สินศิริ
1. นางสาวหรรษา    ภูมิประเทศ
15 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    กิ่งแก้ว
1. นางปราณี    ทาศรี
16 โรงเรียนบ้านท่าสัก ดารารัศมี 1. เด็กหญิงปวริศา    ศรีประเสริฐ
1. นางจิตรา    อาจศรี
17 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายณัฐธัญพงศ์    จันทร์อินทร์
1. นางยุวธิดา    กิ่งพวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................