งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 764
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกันต์กนิฐ    วิเศษเพ็ง
1. นายมงคล    จันทร์รุ่ง
2 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กชายเกียรติภูมิ    สุกริม
1. นายมัณฑนภัทร    ขุนจ้อน
3 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กหญิงณิฌาดา    หอมพิกุล
1. นางกัลนิกา    ชูอยู่
4 โรงเรียนบ้านเหล่า ตรอน3 1. เด็กชายพลาธิป    พรมสุวรรณ
1. นางศิริเพ็ญ    ปาวะนา
5 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ผักขวง 1. เด็กหญิงพรพณา    ชุมเสนา
1. นางสาวชนากานต์    จาดเอี่ยม
6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงมลธิรา    อินทะเรืองรุ่ง
1. นายปัญญา    เกิดยิ้ม
7 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง 1. นายนพรัตน์    อินชัยศรี
1. นางสุปราณี    ปิ่นนาค
8 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงอัจฉรา    แสงเทียน
1. นางสาวกาญจนา    แสงเทียน
9 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงภัคปัณฑา    บุญเจริญ
1. นางอัญชลี    เมืองก้อน
10 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงประภัสสร    เรือนทอง
1. นางณัฐกานต์    คำชม
11 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    เนียนไธสงค์
1. นางสาวหรรษา    ภูมิประเทศ
12 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงกาญจนา    แซ่อั้ง
1. นางสาวพรพิมล    คล้ายคง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................