งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 766
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายญาณวรุตน์    ทนุชน
2. เด็กชายภูบดินทร์    อ่วมเอี่ยม
1. นายกนกวรรณ    ดีอุดม
2. นางสาววรรณถา    วัชรพุทธ
2 โรงเรียนบ้านเหล่า ตรอน3 1. เด็กชายปิยะพัฒน์    คำพวง
2. เด็กหญิงพลอยแพรวา    อาตวงศ์
1. นางสาวณัฏฐ์วรินท์    อยู่จุ้ย
2. นางสาวณัฐชยา    สว่างศรี
3 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายจีรศักดิ์    ปินตานำ
2. เด็กชายนพรัตน์    คงยืน
1. นายปรีชา    พุทธอินทรา
2. นายสุรพล    ถายา
4 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายภาคภูมิ    เหล็กสิงห์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์    โตพ่วง
1. นายศัตวุฒิ    ชมภูอินทร์
2. นายเอนก    พลอยเล็ก
5 โรงเรียนวัดวังผักรุง ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กชายทินภัทร    พรมพราย
2. เด็กชายณัฐดนัย    ศิริดล
1. นางสาวมินตรา    จีนทั่ง
6 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง ดารารัศมี 1. เด็กชายธนกฤติ    สฎาทอง
2. เด็กชายธนวิชญ์    จันทร์ทา
1. นางสาวปิ่นอนงค์    นาปัญญา
2. นางสาวเบญจวรรณ    ป้อมสาหร่าย
7 โรงเรียนบ้านดอนโพ พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายกฤษฎา    เพ็งจันทร์
2. เด็กชายธรรมนูญ    พุดศรี
1. นายยุทธศักดิ์    หาดเคลือบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................