งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 768
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    เคลือบมณี
2. เด็กหญิงกีรกฤตตา    กำแพงแก้ว
3. เด็กหญิงนิภาสิริ    เสือโฮก
4. เด็กหญิงอัครมณี    ศรีคำ
5. เด็กหญิงเพ็ญรดี    หงษ์สีธิ
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    อ่อนมี
7. เด็กหญิงพิมพ์ละภัส    นาระถี
8. เด็กหญิงสรัลสิริ    สอนแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐสุดา    เตชัย
10. เด็กหญิงณัฐณิชา    อ่อนมี
1. นางสาวกนกศิลป์    สังข์ไทย
2. นายธนธัช    บุญคุ้ม
3. นายเฉลิม    คำลอย
2 โรงเรียนจรัสศิลป์ เอกชน 1. เด็กหญิงภัคกมล    ก้อนหนู
2. เด็กหญิงจิราภา    สุขผดุง
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์    จี้ปั้น
4. เด็กหญิงอัญญาณี    เทศศรี
5. เด็กหญิงวีรรินทร์    อินแพง
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ    เย็นจิต
7. เด็กหญิงกนกพร    กิจสวน
8. เด็กหญิงทักษพร    นุ่มหมวก
9. เด็กหญิงณัฐกมน    ม่วงเนียม
10. เด็กหญิงพัชริศา    โพธิบัลลังก์
1. นางชนม์นิภา    ภูวดลวรนาถ
2. นางสาวโสภา    ฟุ้งเฟื่อง
3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายพัสกร    เหล็กนาค
2. เด็กชายธเนศ    ท้าวแก้ว
3. เด็กชายศิราวุฒิ    มีฤาสาร
4. เด็กชายธนกฤต    อยู่อิ่ม
5. เด็กชายธีรพฤทธิ์    เอื้องเพชร
6. เด็กหญิงสุภาพร    อบสิน
7. เด็กหญิงอรปรียา    หลวงชัง
8. เด็กหญิงอิสรียา    ขุมเงิน
9. เด็กหญิงจินดารัตน์    เมฆบริสุทธิ์
10. เด็กหญิงพิมลรัตน์    อินทร์ท่าอิฐ
1. นางจีรนันท์    แก้วบุญมา
2. นางเพ็ญศรี    หอมขำ
4 โรงเรียนวัดคุ้งยาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงอาริสา    นาดี
2. เด็กหญิงรัตนา    บัวทิพย์
3. เด็กหญิงนิศามณี    นวลคำ
4. เด็กหญิงพรพิมล    หริรักษ์
5. เด็กหญิงสุชาวดี    สมแคร้ว
6. เด็กหญิงพรธิภา    กันทะกะ
7. เด็กหญิงวราภรณ์    เล็กคำ
8. เด็กหญิงนัฐฐาพร    ศุภฤทธิ์
9. เด็กหญิงอรจิรา    ปัญจะแก้ว
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ    จันทร์เขียว
1. นางญาณิศา    คำพรม
2. นางยุพิน    มีไหว
3. นายสุรเชษฐ์    ดวงแก้ว
5 โรงเรียนบ้านฟากบึง นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายคีตภัทร์    แสนสุภา
2. เด็กชายธีรภัทร    มากมี
3. เด็กชายนัฐกร    จันทร์ขำ
4. เด็กชายสุพจน์    สุขสุจิตต์
5. เด็กชายวิรุจน์    เพชรพล
6. เด็กชายรัชชานนท์    บุญยี่
7. เด็กชายธีรภัทร    ก้านทอง
8. เด็กชายนันทวุฒิ    ปูนพรม
9. เด็กชายจรัญ    เพิ่มพูน
10. เด็กชายวีรทัต    เพชรพล
1. นายบุญชู    นมเนย
2. นางบุษยา    สอาดอ่ำ
3. นางสาวศิริพร    เหล็กสิงห์
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายภัทราวุฒิ    อรุณเขต
2. เด็กหญิงสุพิชชา    เทพวงษ์
3. เด็กหญิงศิรินภา    ปานทับ
4. เด็กหญิงคฑาทิพย์    คำสวน
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    สอนสน
6. เด็กหญิงนาตยา    จันทร์เดช
7. เด็กหญิงศศิกานต์    เรืองศิริ
8. เด็กหญิงวรินธร    จุ้ยศรีแก้ว
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์    คงแสงชาติ
10. เด็กหญิงมนัสนันท์    อินเรือน
1. นางสาวปวีณา    มั่งเรือง
2. นางสาวศศิวิมล    เหล็กสิงห์
3. นางสาวสุธิดา    นิคมขำ
7 โรงเรียนบ้านหนองกวาง นายาง 1. เด็กหญิงธัญรดา    มาลัยวงค์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์    เต่าทอง
3. เด็กหญิงณิรมิตา    ศรีบุญเพ็ง
4. เด็กหญิงบุญญิตา    ถิ่นพยัคฆ์
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    มณีใหม่
6. เด็กหญิงวรรณการณ์    เขียวแสนสี
7. เด็กหญิงเกวรินทร์    แก้วสอาด
8. เด็กหญิงเลอนันดา    สุขนวล
9. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ป้อมสาหร่าย
10. เด็กหญิงสุภาวดี    สีหาทับ
1. นางสาวปิยวรรณ    คล้ายยา
2. นางสาวรัชนี    ก้อนกลีบ
3. นางสุนิสา    ทองสุขแก้ว
8 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ ดารารัศมี 1. เด็กชายอดุลวิทย์    อยู่อ้น
2. เด็กชายกล้าภวิษย์    ศิลปกรณ์
3. เด็กชายชัยสิทธิ์    มีท้วม
4. เด็กชายชยธร    ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายธีรพงษ์    รอดกำเนิด
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    ทองประเสริฐ
7. เด็กหญิงวิภาดา    รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงพรปวีณ์    ผลดี
9. เด็กหญิงพิลาสินี    รอดกำเนิด
10. เด็กหญิงกาญจนา    คำสอน
1. นางจำเนียร    กล่อมทอง
2. นางสาวศิริมนต์    คำสอน
3. นางศิริลักษณ์    มั่นคงดี
9 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงวนัชพร    เสียงเสนาะ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์    ยาใจ
3. เด็กหญิงกมลพร    ใบทับทิม
4. เด็กหญิงอัมพิกา    จันทร์ส่อง
5. เด็กหญิงมณีรัตน์    เยขะจร
6. เด็กหญิงพัชรินทร์    ศรีมันลาภ
7. เด็กหญิงดวงสุดา    อินประเสริฐ
8. เด็กหญิงกิติญา    คงทรัพย์
9. เด็กหญิงพรพรรณ    รัตนเสถียร
10. เด็กหญิงศศิวิมล    คำนก
1. นายปริญญา    สะลิม
2. นางอังคณา    อองกุลนะ
3. นางสาวเทวิกา    แสงอรุณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................