งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 770
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. นายธนภัทร    สาดซิว
2. เด็กชายปาราเมศ    เดชกำจร
1. นายจำเรียง    มีเครือรอด
2. นางสาวอำพร    ศิริกันทา
2 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กหญิงปนัดดา    สวยตา
2. เด็กชายณรงค์กร    มีเถื่อน
1. นางสาวชนัญญา    กันหลวง
2. นางสาววิภาภรณ์    แก้วไพร
3 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงชาลิสา    พงษ์โสพล
2. เด็กหญิงสุวรรณภา    จิตรค้ำคูณ
1. นางกาญจนา    อุสาหะกานนท์
2. นางสาวสุทัศน์ดาว    จำปา
4 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายนิติกรณ์    พรหมชนะ
2. เด็กชายภัทรพล    สุวรรณสุข
1. นายวทัญญู    เทพทองคำ
2. นางสาวสุธิมา    ทรกัณฑ์
5 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กชายสุรเชษฐ    ศรีลุนทอง
2. เด็กชายวัชรพล    อุดตัน
1. นายปรีชา    สิงห์อรุณ
2. นางสุวรรณา    สิงห์อรุณ
6 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ดีแท้
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    ธรรมใจดี
1. นางสาวพิกุลแก้ว    มาเชียงผา
2. นางสาววิชุรีย์    วิริยานุกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................