งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 775
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงพิยดา    ปาเครือ
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ    ตันทิพย์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    ปินจัน
1. นายวทัญญู    เทพทองคำ
2. นางสาวสุธิมา    ทรกัณฑ์
2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด เทศบาล 1. เด็กหญิงกมลชนก    ปะวันนา
2. เด็กหญิงปรางค์บารมี    ออนสี
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    แย้มชอบใจ
1. นางปกรณ์    ขวัญเขียว
3 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กชายอนุชิต    อินหล่อ
2. นายกฤษณะ    เทพทอง
3. นายบุญหลง    สนแย้ม
1. นางแสงจันทร์    สุวรรณเพ็ชร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................