งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 784
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงรจนา    สุโทษา
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    ยากองโค
3. เด็กหญิงดวงฤดี    คำสี
4. เด็กหญิงดัญลยาณี    ตั้งมั่น
5. เด็กชายวรวุฒิ    ใบทับทิม
6. เด็กหญิงศรัณยา    แสนจุ้ย
7. เด็กชายอภินันท์    ประฐม
8. เด็กชายกมลพัชร    กิ่งเนตร
9. เด็กชายดำรงศักดิ์    โยกเกน
10. เด็กหญิงทัศนีย์    คำสี
11. เด็กชายพิชิตชัย    บุญมามอญ
12. นายธนวัฒน์    หาดทะมา
13. นางสาวธนัชชา    รอดบวบ
14. นางสาวนาฎนัฐฎา    อ้นน้อย
15. นายบุญพิทักษ์    บุญหล่อ
16. เด็กชายพชรพล    เอี่ยมสอาด
17. เด็กชายสุทธิภัทร    รัตนเสถียร
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์    มากเกย
19. เด็กชายพัชระ    สุโทษา
20. นางสาวเสาวลักษณ์    คงลอย
1. นางสาวงามตา    บุญเสือ
2. นายจิตริน    ด้วงแห้ว
3. นางสาวณัฐกาล    อะทะเสน
4. นายธิติ    เรืองเดช
5. นางบุญญารัตน์    พุ่มเชย
6. นายเชิดศักดิ์    สุขสาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................