งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 787
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงวีรินทร์    แก้วใส
2. เด็กหญิงชนัญญา    ชนะจน
1. นางนฤมล    เรือนคำ
2. นางสาวสุกัญญา    ปานานนท์
2 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) ตรอน3 1. เด็กชายธันวา    เชื้อสายอินทร์
2. เด็กชายธนกร    มั่นต่อ
1. นางสุจินต์    พวงพุฒ
3 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    อาษาธง
2. เด็กหญิงศุภิสรา    ทับโคกสูง
1. นางสาวปาวิณี    เล็กคำด้วง
2. นางสุธีรา    ดวงเสา
4 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กชายวุฒิภัทร    รัศมี
2. เด็กชายศุภกฤต    พลีบัตร
1. นางจันทนา    บุตรดา
2. นางสาวสุกัญญา    มะโนคำ
5 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงมัณฑนา    พุ่มพัว
2. เด็กหญิงปรียนันท์    กุเวฬรัตน์
1. นางฌัชญา    ผาแสนเถิน
6 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายอภิชาติ    หลงครุฑ
2. เด็กชายคมเพชร    ขอนทอง
1. นางสุภารัตน์    กัดมั่น
2. นางสาวอรปรียา    วิชาเงิน
7 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกิตติ์พิภัทร์    น้อยศรี
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์    เสือเกิด
1. นางศิริภา    ปราระกานนท์
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายธีรดนย์    ครุฑเมือง
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    แพรพันธ์
1. นางสาวเสาวภา    คิดดี
9 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงนภัสสร    บุญทา
2. เด็กหญิงชนาพร    เส็งล้ำ
1. นางธนารัตน์    แก้วเกตุ
2. นางอัญชลี    เมืองก้อน
10 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงนภาพร    ฤทธิ์น้อย
2. เด็กหญิงพรธิตา    ทันสี
1. นางสาวหรรษา    ภูมิประเทศ
11 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายขวัญชัย    จันทร์ดำ
2. เด็กชายธรรมศาสตร์    เงินพล
1. นางจรัสลำไพ    พงศ์พงัน
2. นางปราณ๊    ชูสว่าง
12 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงอำไพ    สายบัวต่อ
2. เด็กหญิงอำพร    สายบัวต่อ
1. นางสาวกาญจนา    จันทร์ลอย
2. นางสาวจีราพร    สอนบุญมา
13 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงพัชพร    บุญคง
2. เด็กหญิงชนัญธิดา    ทองแย้ม
1. นางสาวพจนา    สิงห์ทอง
2. นางสาวสาหร่าย    เกิดสา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................