งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 788
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐชาพร    นาคทอง
2. นายภาณุพงศ์    ภูมิดาจันทร์
1. นางกัลยา    พันถา
2. นางสาวภิฌามล    น่วมนุ้ย
2 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    คำเทียน
2. เด็กหญิงรพีพร    หมอประคำ
1. นางสาวดรุณี    ปัญญาแพง
2. นางสาวสุดารัตน์    คำเงิน
3 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    กลีบใบ
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา    คงเพชร
1. นางสุปราณี    ปิ่นนาค
2. นางสุภารัตน์    เต็มกันทา
4 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    สุรพันธ์เสรี
2. เด็กหญิงธัญธิตา    พรมต่อม
1. นางสาวดวงกมล    เงินวงค์ใน
2. นางวันดี    เสาร์แดน
5 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงกมลชนก    ขาวประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัทรพร    มูลแก้ว
1. นางธนารัตน์    แก้วเกตุ
2. นางอัญชลี    เมืองก้อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................