งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 789
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์    รุจนวิศาล
2. เด็กชายพัฒนชัย    เศวตบรรเจิด
1. นางสุดใจ    รอดพึ่งครุฑ
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กชายสิทธิโชค    จิ๋วอยู่
2. เด็กหญิงสุกัญญา    กระแสร์สินธ์
1. นายภูมน    ทองพิมพ์
2. นางสาวสุมินตรา    อินทะรังษี
3 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงญารินดา    เพ็ชรบุญมี
2. เด็กหญิงประภาภรณ์    ใจยศ
1. นายธนสาร    เตปัญวงค์
2. นางสาวสุรีพร    บุญมา
4 โรงเรียนวัดนาทะเล ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายกนกพล    วิวาใจโต
2. เด็กชายนิรุจน์    รักทิม
1. นายศุภชัย    ตาทิพย์
2. นางสาวสุธาสินี    ขำแจง
5 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนวพัชร    เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายธนาภูมิ    พลับผล
1. นางพิณนภัส    ตลอดพงษ์
6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายจิรโชติ    หลาวเพ็ชร
2. เด็กชายอภิวิชญ์    คำเพ็ง
1. นางสาวจันทรรัตน์    ธนพลทวีลาภ
2. นายสุรศักดิ์    แป้นสวน
7 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กชายณัฐกานต์    สังวาล
2. เด็กชายภานุพงศ์    ไทยทองหลาง
1. นางสาวบัณฑิตา    เรืองปิ่น
2. นายสุภาพ    เชียงรอด
8 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาล 1. เด็กหญิงสุนิชา    อ้นชู
2. เด็กชายวรภพ    พรมคล้าย
1. นายอภิรักษ์    น่วมศิริ
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายนพดล    เถื่อนรอด
2. เด็กหญิงจริณรัตน์    ทองหนุน
1. นางนฤมล    กลั่นกลอน
2. นางสาวเสาวรส    ศรีอุ่นดี
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงพิชาภัค    ทองสุทธิ์
2. เด็กหญิงภัคจิรา    ทองสุทธิ์
1. นางสาวขวัญเรือน    จันใจ
2. นางนิภาพร    สุขอร่าม
11 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงฟ้าใส    สุขโขรัตน์
2. เด็กหญิงวิรดา    จานแก่น
1. นางสาวพรปวีณ์    ทองจันทร์
2. นายศุภวัช    โตวนิชย์
12 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงกฤติกา    เกตุหาด
2. เด็กหญิงวรรณวิภา    การินตา
1. นางสาวพายุ    ใจหล้า
13 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายชนพล    พรมแดน
2. เด็กชายบุญญรักษ์    พรารักษ์
1. นายธนาตย์    ป้องกัน
2. นางสาวปิยนุช    เณรรอด
14 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง 1. เด็กหญิงเพ็ชรลดา    สีพลี
2. เด็กชายธนดล    ปานสมบัติ
1. นางสาวปัทมาสน์    งามอนันต์
2. นางสาวเมย์    แย้งจันทร์
15 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายส่งบุญ    จำปาเงิน
2. เด็กชายพงศ์พล    เกลี้ยงขำ
1. นางนุชนารถ    เกิดยิ้ม
2. นายพีรวัส     ทองตีฆา
16 โรงเรียนบ้านชำตก ดารารัศมี 1. เด็กหญิงชลณิชา    น้อยบัว
2. เด็กชายศุภนัฐ    น้อยนวล
1. นายทนงศักดิ์    บุญชู
2. นางสาวสุรีวรรณ    แสนฤทธิ์
17 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายภูมิภัทร    สิงห์เปรม
2. เด็กชายปุญญพัฒน์    เหล็กเพชร์
1. นางสาวชมนาด    กันภัย
2. นายณรงค์    ศรีวัฒนกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................