งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 790
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพหล    บุญไทย
2. เด็กชายจุชภัทร    น้อยนามบุญ
1. นางพรรณราย    รอดเกลี้ยง
2 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กชายอำนาจ    ยิ้มคำต่อ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    แสงทอง
1. นายตระการ    ขวัญเนตร
3 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงกนกพร    คำด้วง
2. เด็กหญิงปัทมาพร    อินทะเรืองรุ่ง
1. นางสาวกัญญารัตน์    ขอบคุณ
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายวรเวช    ทิพย์พรม
2. เด็กชายประเสริฐ    ใสยิ่ง
1. นางสาวนฤมล    ฑีฆากุล
2. นางสาวสุชาดา    คงทิม
5 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงอรัญญา    สังฆพร
2. เด็กหญิงพิมพา    เมืองสังข์
1. นางพรรณิกา    นาสอนใจ
2. นางสาววิไลพร    ทิมเพ็ง
6 โรงเรียนบ้านวังดิน นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงอธิติยา    บุตรศรี
2. เด็กชายจักรพรรดิ    ทองรอง
1. นางสาววิชุรีย์    วิริยานุกูล
2. นางสาวสายฝน    เกิดเจริญ
7 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงจันทร์ผ่อง    เกตุเพ็ง
2. เด็กหญิงอรยา    อรภักดี
1. นางสาวพายุ    ใจหล้า
8 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    อาจคำพันธ์
2. เด็กชายราชัน    แก้วผดุง
1. นางนุชนารถ    เกิดยิ้ม
2. นายพีรวัส     ทองตีฆา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................