งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 791
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปฐพี    เจริญศิลป์
1. นางสาวอาภรณ์    บุตรมางกูล
2 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กหญิงโสรญา    แก้วอินตา
1. นายธนากร    มีเทียม
3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กชายณัฐกร    เกตุวังแดง
1. นายตระการ    ขวัญเนตร
4 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ยอดสุรินทร์
1. นางสาวทัศนีย์    กาดีวงค์
5 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กชายธนพันธ์    ตาดำ
1. นางสาวจิราวรรณ    จันทร์วิลัย
6 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายอินทัช    เทียนสว่าง
1. นางสาวสุรีพร    บุญมา
7 โรงเรียนนานกกก ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงวิสุทธิกานต์    อุ่นเจริญ
1. นางสาวเพ็ญนภา    สาหร่าย
8 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธิติพงฒ์    จีนบุญมี
1. นางพิณนภัส    ตลอดพงษ์
9 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายวิรัช    มั่นอยู่
1. นางวรรณา    สังข์ทอง
10 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กชายรัฐภูมิ    วอนเจียม
1. นางมยุรี    โกญจนาท
11 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาล 1. เด็กหญิงปานทิพย์    โพธิ์คำ
1. นายอภิรักษ์    น่วมศิริ
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    อินเรือน
1. นางนฤมล    กลั่นกลอน
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงกชกร    พ่วงบางโพ
1. นางสาวจุฑามาศ    มาประสพ
14 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายวสันต์    ยศสม
1. นางพรรณิกา    นาสอนใจ
15 โรงเรียนวัดแม่เฉย ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงภัคนันท์    เตชา
1. นางสิริกุล    รักสัจจา
16 โรงเรียนนาน้อยวิทยา นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐนารี    น้อยกรัด
1. นางสาวจามจุรี    กล่ำสมบูรณ์
17 โรงเรียนวัดคุ้งยาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    จันทร์ทา
1. นางสาวชุติมา    นวลใหม่
18 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายชัยนันท์    สิงห์เปรม
1. นางสมคิด    คงพูล
19 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงภัฎชริดา    เรือนอินทร์
1. นายธนวิทย์    พุ่มจีน
20 โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กชายเมธี    จันทร์ส่อง
1. นายสันต์ชัย    บุญเลี้ยง
21 โรงเรียนบ้านท่าสัก ดารารัศมี 1. เด็กหญิงพีรกานต์    พันตาแหวน
1. นางสาวประภัสสร    ฮีมินกูล
22 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงธนภรณ์    กาสุด
1. นางสาวนิตยา    อินชาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................