งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 792
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คล้ายคง
1. นางนงเยาว์    ใจกล้า
2 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    ยากองโค
1. นายธิติ    เรืองเดช
3 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน1 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    สีระสา
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ฉัตรธง
4 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กชายสุรสิทธิ์    ลำใย
1. นายตระการ    ขวัญเนตร
5 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ยินดีรัมย์
1. นางสาวทัศนีย์    กาดีวงค์
6 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กชายศศินทร์    แข็งบุญ
1. นางสาวอริศรา    มีกันหา
7 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายอนันต์ดา    มีแก้วแกม
1. นางสาวกัญญารัตน์    ขอบคุณ
8 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อ่วมผึ้ง
1. นางสาวนฤมล    ฑีฆากูล
9 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายธีรพงษ์    วิมลศิลป์
1. นางพรรณิกา    นาสอนใจ
10 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. นางสาวพรหมพร    พรหมรักษ์
1. นางวิไล    ลำอิน
11 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงบุณิกา    นำรอง
1. นางสุวรรณา    สิงห์อรุณ
12 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงธันยนิษฐ์    โต๊ะคำมณี
1. นางสาวสุทธิกร    ธรรมสุทธิ์
13 โรงเรียนวัดพระฝาง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงชนาภา    มุขมนตรี
1. นางสาวพายุ    ใจหล้า
14 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายสัณหวิช    บุญเสือ
1. นางสาวศศิวิมล    เหล็กสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................