งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 794
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปุญธีรา    พลีดี
1. นางสาวพรรณี    คล้ายชม
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงอมรวรรณ    แก้วเปี้ย
1. นางสาวเพ็ญศิริ    มากละม้าย
3 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงอรกัญญา    สุดตา
1. นางอาริษา    มาทำมา
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กชายปณิรุจ    สืบมาก
1. นางสาวณัฐพร    มีทอง
5 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) ตรอน3 1. เด็กชายอิทธพันธ์ุ    ศรีชาวนา
1. นางสาวกมลชนก    อัศวสถาพรกุล
6 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กหญิงมัญชุพร    ธรรมสี
1. นางสมใจ    ยาป่าคาย
7 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ทาคำ
1. นางสาวพัชราภรณ์    ธีรธนพงศ์
8 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงณิชานัน    บำรุงราษฎร์
1. นางเดือนกวี    ทองก้อน
9 โรงเรียนภราดานุสรณ์ เอกชน 1. เด็กชายนิชคุณ    ช่วยรักษา
1. นางสาวสายใจ    กิจเฉลียว
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    สุวรีวรา
1. นางนฤมล    อ้วนสะอาด
11 โรงเรียนราษฎร์อำนวย ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงวาเนสซ่า    เเมคโดนัล
1. นางอัญชลี    เเจ้งฉาย
12 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายอรรณพ    ร่าเริง
1. นางสาวธารีรัตน์    อรุณศรี
13 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงปภาพิน    หงษ์สา
1. นางสาวปุญชรัสมิ์    สร้อยสุวรรณ์
14 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์    ขุนอิน
1. นายธนาตย์    ป้องกัน
15 โรงเรียนบ้านหนองกวาง นายาง 1. เด็กชายภัทรดนัย    แหยมเกิด
1. นางสาวศิริลักษณ์    เกียรติญัติอังกูร
16 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายแทนธัญญ์    หรั่งศิริ
1. นางปรียานุช    ล้อธรรมมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................