งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 795
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสิรภพ    อิ่มสุขศรี
1. นายธนาวุฒิ    มั่นแย้ม
2 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กชายวัชรพงษ์    สีคงเพชร์
1. นางมลฑา    บัวทอง
3 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ตรอน1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    พวงใหม่
1. นายสกลกริต    วรรณสวาท
4 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กชายนักรบ    เขื่อนพันธ์
1. นางสมใจ    ยาป่าคาย
5 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงนิชานันท์    พาลี
1. นางสาวระวีวรรณ    ดีมูล
6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ก้อนคำ
1. นางสุกัญญา    ไทยปิยะ
7 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ เอกชน 1. เด็กหญิงชนมน    หงษ์ทอง
1. Mrs.LeonardaUy    Gamboa
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงอัญมณี    พฤฒิวรกุลชัย
1. นางสาวพรสวรรค์    เขียวอ่อน
9 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    พู่กัน
1. นายธนาตย์    ป้องกัน
10 โรงเรียนบ้านนาอิซาง นายาง 1. เด็กชายนนทกร    สีชำนาญ
1. นางเสาวภา    จรจันทร์
11 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงพิมพิกา    ขุมเพ็ชร
1. นางสิริพร    ดีน้อย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................