งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 008
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงมัญชุพร    มีเครือรอด
1. นายกฤษดา    อุดทา
2 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โคตะบุดดา
1. นางสาวอาภาภรณ์    ขยัก
3 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ตรอน1 1. เด็กหญิงราตรี    อินทะ
1. นางสายพิน    เพ็งเปลี่ยน
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กหญิงหทัยชนก    ราชพลแสน
1. นางประภาพรรณ    กฤษณะดิลก
5 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ ผักขวง 1. เด็กชายปภิรวิช    พ่วงเภา
1. นางปริณดา    ผุยน้อย
6 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงชนานันท์    เพ็งรอด
1. นางจันทนา    บุตรดา
7 โรงเรียนนานกกก ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    เอี่ยมงิ้วงาม
1. นางกฤษณา    พุทธอินทรา
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงใบเตย    แจ้ใส
1. นางกิติมา    มะโน
9 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงศศิภา    แสงภักดี
1. นางปรานอม    โตงิ้ว
10 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กชายธนธรณ์    เชิดแสง
1. นางสาวดวงเดือน    อ่ำแจ้ง
11 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงธนัชญา    มอญเมือง
1. นายกิตติพงษ์    ปรางทอง
12 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปราณปรียา    ดิษธรรม
1. นางพนอ    คำลือ
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงปุญญิศา    มณีรัตน์
1. นางจารุวรรณ    เลียวฤวรรณ์
14 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ไตรภาคี 1. เด็กหญิงปุณิกา    วัลยะเพชร
1. นางอัญชลี    เมืองก้อน
15 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงวริศรา    ใจคำ
1. นางสาวภัทชา    พิสุทธิ์เมธา
16 โรงเรียนสามัคคีวิทยา นพเก้าศึกษา 1. เด็กชายวรรณชัย    เสมา
1. นายฐปนพ    ฐปธีรสกุล
17 โรงเรียนวัดช่องลม เมืองฝาง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    เลี้ยงฤทัย
1. นางสาวฉันทนา    มณีขาว
18 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงศลิษา    ยิ้มมาก
1. นางปราณี    ชูสว่าง
19 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงภัทรวิภา    โตบำรุง
1. นางปราณี    ทาศรี
20 โรงเรียนบ้านดารา ดารารัศมี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    สนโต
1. นางสาวสายหยุด    โตรัตน์
21 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงกีรติกา    เยขะจร
1. นางธัญณิชา    คงเทศน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................