งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 800
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนัดดาพร    เกตุบำรุง
1. นางสุภาพร    แสงสุวรรณ
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธาราภรณ์    นุชแย้ม
1. นางฉวีวรรณ    สิงห์สถิตย์
3 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กชายสุทธวีร์    จันทวิเศษ
1. นางมลฑา    บัวทอง
4 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ตรอน1 1. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์    พระฝ่าย
1. นายสกลกริต    วรรณสวาท
5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ชิตจำปา
1. นางสาวณัฐพร    มีทอง
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กหญิงชลดา    พรมโสภา
1. นางสาวสมพร    กะรัตน์
7 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กหญิงกชนันช์    จันทร์สงเคราะห์
1. นางสมใจ    ยาป่าคาย
8 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงธิตินันท์    เม่นต้นสาย
1. นางสาววรวรรณ    ต่ายพูล
9 โรงเรียนบ้านท่าช้าง บ่อทอง 1. เด็กหญิงสุภามิตร    มงคล
1. นางปรมพร    ทิพย์พรม
10 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายกิตติพิชญ์    ธนูมาศ
1. นางวราลักษณ์    เชียงส่ง
11 โรงเรียนจรัสศิลป์ เอกชน 1. เด็กหญิงอภิสรา    อุปการี
1. นายทวีชัย    โลราช
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงเอกอนงค์    โรจน์บุญถึง
1. นายมณเฑียร    สอนศรี
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงกชพร    เกลียวทอง
1. นางสาวกชกร    นาคสุขมูล
14 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายวรเดช    สีนวล
1. นางชุลีพร    มูลละ
15 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงจีรนันท์    พันธ์โท
1. นายธนาตย์    ป้องกัน
16 โรงเรียนบ้านหนองกวาง นายาง 1. เด็กหญิงณภัทร    เวียงทอง
1. นางสาวศิริลักษณ์    เกียรติญัติอังกูร
17 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงวรัญญา    ขันทอง
1. นางสร้อยทิพย์    เอี่ยมบุญฤทธิ์
18 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงวรวรัญชน์    พุทธา
1. นางสาวธนพรพรรณ    ปานทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................