งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 801
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์    มีหวัง
1. นางกรวรรณ    ใจแก้ว
2 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พิชัยสงคราม 1. เด็กชายกฤษณพงษ์    ทัศนา
1. นางอุษา    มณีกลัด
3 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง 1. เด็กหญิงณัฐชา    พ่วงจีน
1. นางสมใจ    ยาป่าคาย
4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงนลิศา    เลิศวิลัย
1. นางสาวอำพร    สีนวนคำ
5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงสุพัชญา    คนซื่อ
1. นางณัฐกานต์    คงกะศรี
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงนฤมล    กัดแจ่ม
1. นายธีรวัฒน์    แก้วทองมา
7 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงเสริมสุดา    ดอกบัว
1. นางนิจสิริ    สิทธิยศ
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายชินดนัย    บุญส่ง
1. นางสาวศศิวิมล    อินปา
9 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กชายธีรภัทร    จงสมชัย
1. นางสาวอัจฉริยา    บุญมาสืบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................