งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 802
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    คำทอง
1. นางภาวนา    สิงหพงษ์
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กชายกิจสดา    คำอยู่
1. นางสาวสมพร    กะรัตน์
3 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ผักขวง 1. เด็กหญิงจิริยาภรณ์    เผือกพัด
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    อินแจ้
4 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงญาณิศา    เพ็งพารา
1. นางสาวระวีวรรณ    ดีมูล
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายศุภโชค    นวลแหยม
1. นางสาวสกาวเดือน    ติ๊บอาจ
6 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธิติ    ไม้แก้ว
1. นางศิริภา    ปราระกานนท์
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายธีนันทนัช    ปานานนท์
1. นางสาวปิยะเนตร    อ้วนสะอาด
8 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงไปรยา    พรมแดน
1. นายธนาตย์    ป้องกัน
9 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง 1. เด็กชายอดิศร    มณีเลิศ
1. นางสาวอัญชลี    ประจง
10 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงวริศรา    ชาญวัฒนศิริกุล
1. นางกิรณา    ศรีพยอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................