งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 803
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศุภฤกษ์    คำภู่
1. นางพิชญา    เฮอร์เรนดอร์ฟ
2 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พิชัยสงคราม 1. เด็กชายก้องภพ    รัตนเสถียร
1. นางอุษา    มณีกลัด
3 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ผักขวง 1. เด็กหญิงปิลันธสุทธิ์    ภักดี
1. นางสาวสรรยา    เหี่ยวนา
4 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง 1. เด็กหญิงพัชรฤดี    จ๋อยพรม
1. นายสมชาติ    มีศิริพันธ์
5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์    เขตบรรพต
1. นางณัฐกานต์    คงกะศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................