งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 810
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภูเบศ    คล้ายชม
2. เด็กชายวริทธิ์ธร    บุญเกต
1. นางสาวกฤตยา    ทองแต้ม
2 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตรอน1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อ้นเชียง
2. เด็กชายสิปปกร    พอสม
1. นางจิดาภา    ปันทะนันท์
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กชายภูริ    ทินนะพรม
2. เด็กชายธัชกร    อยู่ดี
1. นางสาวสมพร    กะรัตน์
4 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง 1. เด็กหญิงสมคิด    ผุยสุดา
2. เด็กหญิงอรพิมล    จันกลาง
1. นางสาวฐิติรัตน์    วัฒนะจีระ
2. นายสมชาติ    มีศิริพันธ์
5 โรงเรียนจรัสศิลป์ เอกชน 1. เด็กชายตรีกวินท์    เกตุอู๊ต
2. เด็กหญิงสุชานาถ    พิมพ์อุบล
1. นางสาวชรีรัตน์    เดื่อทั่ง
2. นางสาวนงลักษณ์    สุขเกษม
6 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาล 1. เด็กชายศิรภัทร    ปราจักร
2. เด็กชายวรวิทย์    อินดวง
1. นางสาวปริญญา    เกษประสิทธิ์
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงเมลิสา    อานเซ็น
2. เด็กหญิงพุทธธิดา    ศรายุทธ
1. นางสาวมณีนุช    ใจวงษ์
2. นางสาวสิริวรรณ    เกียรติกอบชัย
8 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพัชรี    เชื้อพรวน
2. เด็กชายธนพล    รักพวงทอง
1. นางศิริภา    ปราระกานนท์
9 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายชญานนท์    อนุเคราะห์
2. เด็กชายภูมิภัทร์    ยิ้มพ้วย
1. นางณัฏฐภรณ์    กิ่งแก้ว
2. นางสาวสงกรานต์    ม่วงยิ้ม
10 โรงเรียนบ้านท่าสัก ดารารัศมี 1. เด็กชายคเชนทร์    เจิ้ง
2. เด็กชายณรงค์ธร    เพ็งสุวรรณ์
1. นางสาวชญานิฐ    ทัดนุ่ม
2. นางสาวพฤกษา    เหี่ยวนา
11 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์    ทรายหมอ
2. เด็กหญิงโศภิษฏ์ปรียา    แก้วผา
1. นางปิลันฎา    สังข์โพธิ์
2. นางรัดใจ    กู้เขียว
12 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายวีรภัทร    สุขใจ
2. เด็กชายวีรภาพ    สุขใจ
1. นางสาวภัควลิญชญ์    ศรีใจมั่น
2. นางเรณู    เผือกกล่อม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................